Podmínky

Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování služeb projektu FENS. Objednáním služeb prostřednictvím Internetu vyslovuje a potvrzuje zákazník, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými podmínkami stejně, jako by byly tyto podmínky vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 10. 2010 v aktuálním znění a závazné.

1. Úvodní ustanovení

1.1

Společnost Epofy   s.r.o.  vydává v souladu s §273 zák. č. 513/1991 Sb. Obch. zák. a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění tyto všeobecné smluvní podmínky, jež jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřeny mezi:

Epofy s.r.o., se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno, IČ: 02927144, Registrována v obchodním rejstříku C 83027 vedená u Krajského soudu v Brně,

(dále jen ”poskytovatel”) na straně jedné

a

Zákazníkem
(dále jen ”zákazník”) na straně druhé.

1.2

Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které společnost Epofy s.r.o. poskytuje služby na základě objednávky služeb podané prostřednictvím sítě internet nebo písemně, osobně či telefonicky.

1.3

Objednáním služeb prostřednictvím sítě internet vyslovuje zákazník, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se těmito všeobecnými smluvními podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jež jsou veřejně přístupné na stránkách www.fens.cz.

1.4

Osoba zákazníka, která uzavírá se společností Epofy s.r.o. smlouvu, současně prohlašuje, že je oprávněná jménem zákazníka jednat.

 

2. Předmět smlouvy

2.1

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit provoz nabízených služeb poskytováním ekonomického systému FENS zákazníkovi a s tím související služby na síti internet a závazkem zákazníka je za tyto služby platit poplatky podle platného ceníku služeb poskytovatele.

2.2

Provozem služeb ekonomického systému FENS se rozumí zejména poskytování služby virtuálního sdíleného serveru, datového úložiště a přenosu dat po síti internet s využitím protokolu HTTP a HTTPS a další služby s tím související.

3. Služby

3.1

Softwarové služby

 • Softwarovými službami se rozumí poskytnutí databázového a diskového prostoru, dále pak přístupu do systému FENS pomocí protokolu HTTPS.
 • V rámci softwarových služeb dochází také k pravidelnému zálohovaní serverů a databázového prostoru.

3.2

Zákaznické služby

 • Zákaznická podpora je zabezpečována na telefonní lince dle informací na HELPDESK na stránkách www.fens.cz, v pracovní dny od 8:00 do 16:00, v rámci zkvalitňování služeb uživatelům mohou být telefonické hovory nahrávány,

 • e-mailovou podporu zabezpečuje poskytovatel prostřednictvím adresy helpdesk@fens.cz, odpovědi budou podle možnosti zasílány obratem,

 • informace sdělované na úvodní stránce systému - důležité informace o nových modulech, funkcích, nebo automatických aktualizacích budou zobrazovány na úvodní stránce systému FENS,

 • informace sdělované elektronickým zpravodajem budou posílaný nejčastěji dva krát měsíčně na adresu vlastníka licence nebo uživatele systému,

3.3

Individuální služby

Individuální služby jsou zpoplatněny dle sazeb aktuálního ceníku.

 • odborné konzultace a servisní služby,

 • firemní školení systému FENS,

 • převod dat do systému FENS,

 • individuální hosting aplikace FENS,

 • individuální přizpůsobení aplikace FENS,

 • vedení účetnictví a ekonomické poradenství.

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1

Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat vytvoření prvního uživatele – administrátora, pro nového zákazníka.

4.2

Pro zajištění plnohodnotných služeb se poskytovatel stává technickým správcem datových záznamů a je mu umožněné jejich zálohování. Poskytovatel nemá právo na data nahlížet v nešifrované podobě a ani není oprávněn data využívat, jinak než zálohování a převod dat dle písemného přání zákazníka.

4.3

Poskytovatel se zavazuje zajistit nepřetržitý provoz systému zákazníka na základě objednávky služeb. Nepřetržitým provozem se rozumí dostupnost systému na úrovní min 98% času. Nesplnění podmínek se řídi bodem 7.7.

4.4

Poskytovatel je oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb, pokud je jejich poskytování znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.), jestliže těmto událostem nešlo objektivně zabránit.

4.5

Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb na nezbytně dlouhou dobu, pokud je toto přerušení nutné z důvodu údržby nebo oprav zařízení.

4.6

Poskytovatel se zavazuje předem informovat zákazníka o skutečnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti předem známy tak, aby mohl zákazník přijmout nutná opatření. To se týká plánovaných oprav a údržby, přerušení dodávky elektrické energie, rekonstrukce inženýrských sítí apod. Upozornění bude uveřejněno na webových stránkách poskytovatele, www.fens.cz nebo na první stránce systému FENS. V případě závažnější nebo déle trvající události bude toto upozornění zasláno na elektronickou adresu vlastníka licence.

4.7

Poskytovatel zajistí dostatečné síťové kapacity pro kvalitní přenos zákaznických dat po síti internet. Kapacita přenosové linky na server je min 1Gb/s. Vhodným připojením zákazníka se rozumí rychlost min 512 Kb/s.

4.8

Zákazník je povinen využívat poskytované služby v souladu s platnými právními předpisy a s těmito podmínkami.

4.9

Zákazník se zavazuje využívat veškeré služby poskytované poskytovatelem pouze k zákonným účelům. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku, je zakázán.

4.10

Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou nebo odkaz (link) na stránky s takovým obsahem podléhá speciálním podmínkám a je nutné je před uveřejněním konzultovat s poskytovatelem. Bez předchozí konzultace a povolení poskytovatele je zakázáno takový obsah na servery poskytovatele umísťovat nebo uchovávat informace o takovýchto produktech.

4.11

Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit poskytovatele, jeho dobré jméno nebo třetí osobu a nepoužívat a nešířit jakékoli nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost sítě internet a datové sítě poskytovatele nebo umožňující jejich narušování.

4.12

Zákazník je povinen respektovat autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví, jako například práva k obchodní firmě, autorská práva k softwaru, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám.

4.13

Zákazník je povinen nevyužívat poskytované služby způsobem, který by mohl způsobit přetížení sítě Internet nebo datové sítě poskytovatele mající za následek snížení rychlosti přenosu dat nebo částečný nebo úplný výpadek sítě. Zákazníkovi provozujícímu program, který oproti původně objednanému programu využívá velký objem systémových zdrojů virtuálních serverů (např. CPU, operační paměť, diskový prostor apod.), bude dána možnost přejít na adekvátní program či za poplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň.

4.14

Jakékoli porušení článků 4.8 až 4.13, nebo jakékoli jiné jednání, jež lze spravedlivě označit za zneužití poskytovaných služeb zákazníkem, je považováno za podstatné porušení této smlouvy a v takovém případě je poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb zákazníkovi a to i bez předchozího oznámení. Poskytovatel obnoví poskytování služeb zákazníkovi na základě jeho žádosti po zaplacení příslušného poplatku dle platného ceníku poskytovatele.

4.15

Poskytovatel je oprávněn, na základě vlastního uvážení, při porušení bodů 4.13  přesunout aplikaci/prezentaci zákazníka do vyhrazeného prostoru bez nutnosti přerušení služeb. Zákazníkovi je nová služba vyúčtována podle platného ceníku služeb.

4.16

Poskytovatel může pro zabezpečení služeb využívat ke kontrole software třetích stran, například antivirová řešení, které mohou automaticky opravovat či mazat části zákaznických prezentací. V případě zjištění nebezpečného obsahu může poskytovatel provádět manuálně úpravy v zákaznickém prostoru.

4.17

Za umístění závadného obsahu dle článků 4.9 a 4.10 na server se zákazník zavazuje uhradit bez výhrad smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za poškození dobrého jména poskytovatele.

4.18

Poskytovatel se zavazuje nakládat s informacemi, které o sobě uvedl zákazník plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytovatel je oprávněn poskytnout uvedené informace příslušným registračním autoritám a dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro plnění podmínek smlouvy a v případě důvodného podezření, že způsob využívání poskytovaných služeb zákazníkem by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu též orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu.

4.19

Zákazník tímto uděluje po dobu trvání smlouvy poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl zákazník, pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro využití v rámci marketingových akcí poskytovatele, za účelem vývoje a zlepšení služeb, informování zákazníka o rozšíření systému, o nových produktech poskytovatele a uvedení zákazníka v referenčním listu. Poskytovatel je správcem osobních údajů zákazníka uvedených v objednávce služeb ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. zároveň zákazník souhlasí s tím, že některé údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou služeb, mohou být veřejně přístupné, například při zadání dotazu na konkrétní doménové jméno jako zpracovaný výstup z databáze majitelů registrovaných domén. V případě prodlení zákazníka v úhradě platby za využité služby o více jak 3 měsíce je poskytovatel oprávněn tuto skutečnost zveřejnit. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, společností Epofy s.r.o. na adresu jeho elektronické pošty.

4.20

Jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů je nutné neprodleně aktualizovat.

4.21

Zákazník je oprávněn požádat o smazání své licence, účtů a informací ze systému FENS v případě ukončení využívání služeb poskytovatele a za předpokladu neexistence finančních závazků vůči poskytovateli.

4.22

Poskytovatel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy změnit tyto smluvní podmínky nebo ceník služeb. Taková změna bude oznámena zákazníkovi na elektronickou adresu uvedenou na administrativním účtu zákazníka a to nejpozději do 30 dnů předem, než má zamýšlená změna nabýt účinnosti. Pokud zákazník nedoručí do 30 dnů od tohoto oznámení poskytovateli písemnou výpověď smlouvy o poskytování služeb, považuje se toto za souhlas s novým zněním smluvních podmínek nebo ceníku služeb poskytovatele. Toto oznámení se netýká zavedení nových programů a služeb poskytovatele.

5. Poplatky za služby a platební podmínky

5.1

Zákazník je povinen platit příslušné poplatky za služby podle aktuálního platného ceníku nejpozději do data splatnosti uvedeného na výzvě k platbě.

5.2

Poskytovatel zašle zákazníkovi na základě jeho objednávky výzvu k platbě na elektronickou adresu uvedenou při registraci (fakturační kontakt) vždy na začátku příslušného fakturačního období, jehož se výzva k platbě týká.

5.3

Výzva k platbě zaslaná prostřednictvím elektronické pošty obsahuje veškeré údaje potřebné pro provedení úhrady za objednané služby. Zákazník uznává takto zaslanou výzvu k platbě za podklad pro úhradu a obě smluvní strany považují tento způsob zaslání za zcela průkazný a zavazují se jej respektovat stejně, jakoby tato výzva k platbě byla zaslána v tištěné podobě. Výše uvedený postup nevylučuje možnost zaslat výzvu k platbě poštou, který je zpoplatněn podle ceníku.

5.4

Vady v nesprávně vyúčtovaných platbách za služby může zákazník uplatnit do 10 dnů po obdržení výzvy k platbě. V opačném případě uznává zákazník zcela výši předepsané částky jako svůj závazek vůči poskytovateli a to zejména proto, že poskytovatel započal poskytovat službu okamžikem obdržení a autorizace objednávky.

5.5

Za den splnění peněžního závazku je považován den vyhodnocení platby technickými systémy poskytovatele nebo následující pracovní den připsání platby ve prospěch účtu poskytovatele nebo den zaplacení v hotovosti v sídle poskytovatele za předpokladu, že byly dodrženy údaje: částka a identifikace platby (variabilní symbol) a v případě bankovního převodu i účet uvedený na výzvě k úhradě. Zákazník obdrží do 15 dnů od přijetí platby řádný elektronický daňový doklad na fakturační e-mail.

5.6

Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické formě.

5.7

V případě neuhrazení poplatků ve stanovené lhůtě má poskytovatel právo přerušit poskytování služeb. Poskytovatel obnoví poskytování služeb až po plné úhradě dlužné částky a zaplacení poplatku za znovuobnovení služeb podle aktuálního ceníku poskytovatele.

5.8

Neuhrazením pravidelných poplatků smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem nezaniká a není uzavírán ani účet zákazníka. Poskytovatel má právo využít všech zákonných prostředků k vymožení takto vzniklého nároku.

5.9

Případné upomínky k úhradě zasílá poskytovatel prostřednictvím elektronické pošty, přičemž každá upomínka je smluvními stranami považována za pokus o smír dle platného právního řádu České republiky. Smluvní strany tento způsob zaslání upomínky považují za průkazný a zavazují se jej respektovat stejně jako by bylo provedeno v tištěné podobě. Výše uvedený postup nevylučuje možnost zaslat upomínku poštou.

5.10

Poskytovatel je oprávněn účtovat zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazených závazků zákazníka za každý den prodlení s vyúčtovanými platbami za objednané služby.

5.11

Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany poskytovatele v důsledku porušení povinností zákazníka dle těchto smluvních podmínek nezbavuje zákazníka povinnosti platit pravidelné platby v souladu s aktuálním ceníkem poskytovatele.

5.12

Poskytování služeb licence softwarů FENS je účtováno čtvrtletně, před daným čtvrtletím v termínech:

 • začátek 1. měsíce roku pro 1. čtvrtletí.

 • začátek 4. měsíce roku pro 2. čtvrtletí.

 • začátek 7. měsíce roku pro 3. čtvrtletí.

 • začátek 10. měsíce roku pro 4. čtvrtletí.

V případě uzavření smlouvy o poskytování FENS v období mimo uvedené termíny je fakturována částka za počet měsíců do nejbližší čtvrtletní splátky. Nejkratší období pro platbu za licenci FENS je 1 měsíc, cenu není možné stanovit na období kratší. Faktura je vystavená na následující celý měsíc nebo čtvrtletí předem. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy je zákazníku navrácená částka za cele nevyužité měsíce.

6. Odpovědnost smluvních stran a náhrada škody

6.1

Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost veškerých údajů uvedených v objednávce služeb a za včasné oznámení jakýchkoliv změn těchto údajů. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případná nedorozumění vzniklá porušením této oznamovací povinnosti, a to zejména za nedorozumění vzniklá při komunikaci mezi zákazníkem a poskytovatelem prostřednictvím elektronické adresy zákazníka, kterou má uvedenu při registraci. Zákazník plně nese následky toho, že adresa, na kterou mu budou poskytovatelem zasílány důležité informace, již není aktuální.

6.2

Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a využití objednaných služeb, zejména za jakékoli jednání zákazníka, které by bylo porušením článků 4.8 až 4.13 těchto smluvních podmínek nebo v rozporu se zákony České republiky, s normami příslušných orgánů Evropské unie, Evropských společenství, Evropského hospodářského společenství, pokud se na základě přistoupení České republiky k Evropské unii přímo aplikují též na teritorium České republiky. Zákazník plně odpovídá za to, že obsah veškerých informací, údajů a dat, umístěných ve virtuálním prostoru zákazníka, není v rozporu s právním řádem České republiky, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku.

6.3

Zákazník bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internet není zcela bezpečná a že přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny, a že existují či mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup ke koncovému zařízení zákazníka, resp. k informacím a datům, jež nejsou veřejně přístupná. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální možné úsilí k zajištění bezpečnosti dat na poskytovaných serverech. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli škody vyplývající z takovéhoto přístupu třetích osob ke koncovému zařízení zákazníka a neveřejným údajům, ani za užívání výše uvedených aplikací zákazníkem.

6.4

Zákazník je srozuměn, že používání, kontrola, údržba a opravy datové sítě a jiných zařízení poskytovatele může vést k výpadku objednaných služeb a případně ke ztrátě dat zákazníka i přes to, že jsou zákazníkova data pravidelně zálohována. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za ztrátu dat.

6.5

Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.).

6.6

Zákazník se zavazuje uhradit veškerou škodu způsobenou poskytovateli porušením kteréhokoli ustanovení těchto smluvních podmínek, a to jak skutečnou škodu, tak ušlý zisk.

7. Reklamace a odstraňování poruch a závad

7.1

Zákazník je povinen oznámit poskytovateli omezení nebo přerušení poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na straně poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.

7.2

Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně, pokud znemožňují zákazníkovi využívat objednané služby do 72 hodin od doručení jejich oznámení poskytovateli, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody.

7.3

Náklady na odstranění závad nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník sám nebo byla způsobena poruchou na jeho koncovém zařízení. V takovém případě je zákazník povinen uhradit poskytovateli náklady na odstranění závady dle aktuálního platného ceníku poskytovatele.

7.4

V případě, že se zákazník domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u poskytovatele, a to dopisem nebo e-mailem, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

7.5

Uplatnění reklamace podle předchozího článku nemá vliv na výši a splatnost pravidelných měsíčních poplatků.

7.6

Reklamaci poskytovatel vyřídí v přiměřené lhůtě podle její složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.

7.7

Poskytovatel se zavazuje vrátit uživateli 1/30 měsíčního poplatku za každý den, ve kterém mu neposkytne služby déle než 4 hodiny sjednaným způsobem. V případě, že během kalendářního měsíce bylo 7 a více dní, ve kterých nebyla déle než 4 hodiny poskytnuta služba sjednaným způsobem, má uživatel nárok na plné vrácení celého měsíčního poplatku. Poplatky se vrací pouze na základě písemné reklamace služeb uživatelem, jež je doručena poskytovateli do 30 dnů ode dne, kdy služba nebyla poskytnuta sjednaným způsobem. Poplatky se vrací formou jejich odečtení z nejbližší platby uživatele nebo formou dobropisu.

7.8

Poskytovatel nezaručuje, že produkt FENS splní všechny požadavky uživatele. Záruka se nevztahuje a za vadu produktu FENS nebo za závadu nebo škodu produktem FENS způsobenou dále nelze považovat:

 • případy, kdy je produkt FENS používán v rozporu s uživatelskou dokumentací,

 • absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v uživatelské dokumentaci,

 • skutečnost, že produkt FENS v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly Epofy s.r.o. známy v okamžiku jeho vývoje,

 • případy, kdy je produkt FENS provozován na nevhodném hardwaru nebo hardwaru, který je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uvedenými v dokumentaci nebo v aktualizované podobě na internetových stránkách FENS,

 • skutečnost, že produkt FENS nepracuje na hardwaru, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardwaru či operačním systému, který není podporován, 
  případy, kdy je produkt FENS provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti,

 • případy, kdy je produkt FENS provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod,

 • případy, kdy provádí uživatel zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků než dodaným produktem FENS,

 • případy, kdy u produktu FENS licence PREMIUM nebyla provedena instalace technikem s odpovídající certifikací.

 

7.9

Poskytovatel nenese odpovědnost za ušlý zisk vlastníka licence.

7.10

Poskytovatel nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše jednoměsíční platby za produkt FENS uhrazené při nabytí licence.

7.11

Vlastník licence je povinen prověřit produkt FENS z hlediska jeho funkčnosti a použitelnosti v konkrétní situaci dříve, než začne s jeho používáním. Toto platí i pro produkty, které vlastník licence obdrží v rámci odstraňování vad nebo aktualizace (servis nebo upgrade).

8. Trvání, změny a zánik smlouvy

8.1

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

8.2

Smlouva může být měněna na základě žádosti zákazníka v souladu s aktuální nabídkou služeb poskytovatele nebo postupem uvedeným v těchto smluvních podmínkách.

8.3

Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající zákazníkovi ze smlouvy na třetí osobu.

8.4

Zákazník i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď může být zákazníkem podána nejdříve po uplynutí 3 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy a musí být poskytovateli doručena písemně dopisem nebo e-mailem.

8.5

Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a začíná plynout 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla písemná výpověď doručena druhé straně.

8.6

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvních podmínek zákazníkem. Odstoupení od smlouvy je účinné zasláním odstoupení poskytovatele na elektronickou adresu zákazníka uvedenou při registraci.

8.7

Po dobu plynutí výpovědní lhůty je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi pravidelné poplatky za služby popř. jiné poplatky dle této smlouvy a aktuálně platného ceníku služeb poskytovatele a zákazník je povinen takové poplatky řádně platit.

8.8

Vznikne-li v případě výpovědi smlouvy přeplatek na pravidelných poplatcích vyšší než 500 Kč, je poskytovatel povinen na písemnou výzvu zákazníka tento přeplatek vrátit do 60 dnů od doručení. Poplatky za odeslání přeplatku bankovním převodem hradí v plném rozsahu zákazník.

8.9

Zánik smlouvy nemá vliv na nárok poskytovatele na úhrady veškerých dlužných částek za objednané a využívané služby.

 

9. Závěrečná ujednání

9.1

Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem nabývá platnosti a účinnosti okamžikem potvrzení objednávky služeb zákazníkem zejména prostřednictvím sítě Internet, případně osobně nebo telefonicky.

9.2

V souladu s ustanovením §262 odst. 1 Obchodního zákoníku se strany dohodly, že jejich smluvní vztah a spory z něho vzniklé se budou řídit Obchodním zákoníkem.

9.3

Tyto smluvní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí smluvní podmínky vztahující se ke službám poskytovatele.

9.4

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2010.